PKK lagt på is til 2022:
Etter en lang drakamp i høst hvor det lenge så ut til å gå mot en obligatorisk periodisk kjøretøykontroll (PKK, på folkemunne kalt "EU-kontroll") av tohjulinger i hele EU/EØS området, endte det opprinnelige forslaget fra EU-kommisjonen i et utvannet kompromiss.
(UPDATED 12/26/2013 10:00:49 AM)

Web.red.
Den siste forhandlingsrunden mellom EU-kommisjonen, Ministerrådet og Europaparlamentet (trilogue) om harmonisert og utvidet periodisk kjøretøykontroll (PKK) ble avsluttet rett før jul, og for oss motorsyklister endte forhandlingene i et utvannet kompromiss som langt på vei tar brodden av det opprinnelige forslaget fra Kommisjonen.

EU vil innføre PKK for tunge motorsykler, men først fra 2022, og med en klausul som sier at medlemsstatene ikke trenger å innføre PKK dersom det er innført alternative tiltak og trafikksikkerhetsutviklingen mellom 2017 og 2022 har vært god. Når det gjelder lette motorsykler (og antagelig også moped) sier kompromisset at Kommisjonen innen 5 år skal legge fram en rapport basert på objektive data som forteller om det er kostnadseffektivt å innlemme de lette motoriserte to- og trehjulingene i ordningen.

Kompromisset fritar også historiske kjøretøy og lette tilhengere med en egenvekt under 750kg fra ordningen. Tilhengere mellom 750 kg og 3500 kg skal vurderes tatt inn i ordningen dersom man finner at det er et kostnadseffektivt grunnlag for å gjøre det. Kompromisset betyr også at saken om harmonisert og utvidet periodisk kjøretøykontroll ikke lenger er en forordning som alle land må innføre bokstav for bokstav, men er et direktiv som gir medlemslandene større frihet i spørsmålet om de ønsker å innføre det eller ikke.

Både FEMA (Føderasjonen av europeiske motorsyklister hvor NMCU representer Norge) og den norske regjeringen (Samferdselsdepartementet) har bidratt aktivt til at Ministerrådet satte foten ned for flere av punktene i Kommisjonens forslag. Kompromisset er en direkte følge av den politiske og folkelige motstanden mot det opprinnelige forslaget fra Kommisjonen som helt åpenbart manglet proporsjonalitet og et troverdig, vitenskapelig datagrunnlag.

I Norge er både den forrige og den sittende regjeringen mot PKK for motorsykler og mopeder, og blant de politiske partiene er det kun Rødt som sier de er for. Statens vegvesen er i utgangspunktet nøytrale, men de støtter seg ofte på fakta fra Transportøkonomisk institutt (TØI) og når det gjelder PKK har TØI behørig dokumentert at trafikksikkerhetseffektene er minimale.

Nåværende politiske ledelse i Samferdselsdepartementet har i to møter med NMCU nylig bekreftet at man ikke ser nødvendigheten av å innlemme motoriserte to- og trehjulinger i PKK ordningen. Med det handlingsrommet som finnes i EU-kompromisset regner NMCU derfor med at Norge går mot en framtid uten PKK for motorsykler og mopeder. Men det påligger et ansvar på oss motorsyklister om å bidra til at det ikke blir en forverret ulykkesutvikling for motorsykler.

Bilde til høyre: PKK-saken sto øverst på dagsorden da NMCUs Hans Petter Strifeldt (t.v.) og John-Ragnar Aarset, statssekretær i Samferdselsdepartementet, møttes rett før jul.
Foto: NMCU