Det er tillatt med
TILHENGER PÅ MC
Henvendelser til Biltilsynet angående bruk av tilhenger på motorsykler nyere enn 2003 viser at svaret man kan få beror på hvor oppdatert Biltilsynet er. Men det er tillatt med tilhenger, - så lenge tilhengerfestet tilfredstiller EUs krav.

(UPDATED 4/3/2012 8:00:00 AM)

Red.

Det er forskjell på å ettermontere hengerfeste på sykler som er registret etter 17.06.2003 i forhold til før 17.06.2003. Det er krav om å dokumentere de, men det er fortsatt en mulighet til å vurdere hver enkelt hvis det ikke kan fremskaffes dokumentasjon. 

NMCU tok tak i saken i 2009, og i 2010 ble Kjøretøyforskriften (§38-3 nr. 5) endret slik at hengerfeste på sykler nyere enn 17 juli 2003 nå skal godkjennes dersom MC-fabrikanten ikke eksplisitt oppgir at modellen ikke skal trekke henger. Det må imidlertid framlegges skriftlig dokumentasjon med spesifikasjoner fra hengerfesteprodusenten. Dette er viktigt! Noen hengerfesteprodusenter tar seg nemlig ikke bryet med å tilby slik dokumentasjon. Som et eksempel på en fabrikant som legger ved skikkelig dokumentasjon kan vi nevne ROC (rocsweden.com).

Dette er hva som står i kjøretøyforskriften:

§ 38-3. Tilhengerkopling til to- og trehjulede motorvogner (direktiv 97/24/EF kapittel 10)

1. Kravnivå: Direktiv 97/24/EF kapittel 10 (tilkoplingsanordninger for tilhenger til to- og trehjulede motorvogner).

2. Virkeområde: Alle kjøretøy som definert i artikkel 1 i direktiv 92/61/EØF, fra 9. november 2003 erstattet av direktiv 2002/24/EF, som senest endret ved direktiv 2003/77/EF, med påmontert tilhengerkopling.

3. Alternativ standard: Ingen

4. Godkjenning: Ved godkjenning skal det det fremlegges bevitnelse fra fabrikant eller kompetent uavhengig laboratorium som viser at motorvognen tilfredsstiller ovennevnte krav. Dette gjelder ikke når motorvognen er ledsaget av gyldig samsvarssertifikat og/eller er merket med typegodkjenningsnummer i henhold til direktiv 92/61/EØF, fra 9. november 2003 erstattet av direktiv 2002/24/EF, som senest endret ved direktiv 2003/77/EF. Alternativt kan motorvogn, deler eller tekniske enheter være godkjent og merket i henhold til ovennevnte krav.

5. Dersom kjøretøyprodusenten ikke oppgir krav i henhold til direktiv 97/24/EF kapittel 10 vedlegg 1 nr. 4.4 og 4.5, når det gjelder festepunkter og eventuelle deler til montering av trekkbeslag, type kopling, tilhengerens tillatte masse og/eller den statiske vertikale belastningen i koplingspunktet, kreves ikke dette. Tilhengerens tillatte masse fastsettes da i tråd med § 10-4.

       Dersom kjøretøyprodusenten oppgir krav som nevnt i første ledd, skal disse legges til grunn for godkjenning.

6. Ikrafttreden:

 

Kategori  For typeg. av ny type kjt.  For nye registreringer 
Alle  1. oktober 1999  17. juni 2003 

0 Endret ved forskrifter 16 nov 2004 nr. 1470, 10 des 2010 nr. 1590. 

§ 10-4. Vektgaranti og vektfordeling for to- og trehjulede motorvogner

0. Bestemmelsene i denne paragraf gjelder ikke for to- og trehjulede motorvogner som omfattes av § 10-3. Bestemmelsene gjelder likevel for alle kjøretøy med tilhengerkopling godkjent etter § 38-3 nr. 5 første ledd.

1. Når fabrikanten ikke har garantert for største aktuelle totalvekt av eventuell tilhenger til en to- eller trehjuled motorvogn, kan godkjenningsmyndigheten uansett det som er sagt i § 10-1, fastsettes tilhengervekt. Tillatt aktuelle tilhengervekt skal ikke fastsettes høyere enn halvparten av motorvognens egenvekt (uten fører og uten montert tilhengerfeste). Dette gjelder også når fabrikanten har garantert høyere vekt. Tillatt aktuell tilhengervekt kan ikke fastsettes høyere enn den tilhengervekten som tilhengerfestet kan godkjennes for. Når motorsykkel har sidevogn, må sidevogn ha godkjent brems dersom motorsykkelen skal kunne godkjennes for trekking av tilhenger. I så tilfelle regnes sidevognen med i motorsykkelens egenvekt og danner grunnlag for fastsettelse av tillatt aktuell tilhengervekt.